ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Adatkezelő: Werth Magyarország Kft.
Székhelye: 2200 Monor, Petőfi utca 4.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-141763
Adószám: 23010749-2-13
E-mail: info@werth.hu
Telefon: +36 29 611 020

Adatkezeléséért feleős: Csontos Tamás ügyvezető

Werth Magyarország Kft. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett https://www.werth.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (AVAKASZT) alapján jár el. A szabályzat célja, az AVAKASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés jogszabályokban rögzített elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Adatait a weboldal üzemeltetője, Werth Magyarország Kft. kezeli, abban az esetben, ha azok a weboldal használat során, önkéntesen megadásra kerül a www.werth.hu weboldalon.

Fogalom meghatározások:

Ügyfél: Az a természetes személy, aki saját vagy az általa képviselt szervezet nevében a személyes adatait adatfeldolgozó rendelkezésére bocsájtja függetlenül attól, hogy saját nevében vagy az általa képviselt szervezet nevében jár el.

Személyes adat: Személyes adatok körébe tartozik az érintettel kapcsolatba hozható bármilyen adat, amely alkalmas a természetes személy azonosítására, a természetes személlyel összefüggésbe hozható. Személyes adatok köre a weboldal használatakor különösen, de nem kizárólagosan az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, és az Ip címe. (Továbbiakban: adat)

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést meg tiltani, a tárolt adatait törölni, töröltetni.

A www.werth.hu oldalon leadott ajánlatkérése és kapcsolatfelvétele során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: – Ügyfél neve, – E-mail címe, – Ügyfél telefonszáma.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Ügyfél az erre irányuló igényének elküldésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a vállalkozásával kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail (hírlevél). Az Adatfeldolgozó tájékoztatja a felhasználót, hogy a hírlevelek kezelésére a Seven Digits Media Zrt.-t (Cg.01-10-140139, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14., adószám: 26616708-2-42) bízta meg, így a hírlevél kiküldésének célja érdekében a felhasználó e-mailcíme a Seven Digits Media Zrt. részére átadásra kerül, aki ezen e-mailcímeket kizárólag a hírlevél kiküldésének céljára használhatja fel. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy e-mail címe a Seven Digits Media Zrt. részére történő továbbításához és a hírlevelek kiküldése érdekében végzett adatfeldolgozásához a hírlevélküldésre történő feliratkozásával kifejezetten hozzájárul.

Az adatkezelés célja a weboldalon leadott érdeklődések és megválaszolása.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél az ajánlatkérésekor hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: ajánlatküldés, információküldés, adatbázis építés. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, szállítási információkat, illetőleg az ügyfél részére, hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival kapcsolatos információkat, hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

Az adatkezelő biztosítja, hogy az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat.

A leiratkozás az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Werth Magyarország Kft. független adattárolásáról az ActiveCampaign LLC (160 Shelbourne Rd, Dublin, D04 E7K5,Dublin, Dublin, 2) szolgáltatásain keresztül gondoskodik. Az adattároló vonatkozásában az ActiveCampaign LLC adatvédelmi irányelve a https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy oldalon érhető el

A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak az ActiveCampaign LLC továbbításához és az általa történő adatfeldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

Az Ügyfél adatait számítástechnikai, és papír alapú eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál: a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulásával vagy az Ügyfél kifejezett kérésére adható ki és továbbítható.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatok valódiságát és hitelességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A személyes adatok rögzítését követően az adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél e-mailben kérheti az info@werth.hu címen.

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve az adattárolást és hírlevél szolgáltatást végző adatfeldolgozóknak.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az ügyfél jogai

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az itt megadott elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: 2200 Monor, Petőfi utca 4. E-mail: info@werth.hu

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is a személyes adatainak kezelése érdekében.

Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítési igényének érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat, de amennyiben kifogásolja a módosított AVAKASZT, akkor kérheti személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.

A könnyű áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy melyik adatot milyen célra használjuk fel:

Személyes adatMire használjuk?
E-mail címTájékoztatás a termékekkel, szolgáltatásokkal, valamint eseményekkel kapcsolatban.
TelefonszámMegkeresés a tájékoztatásokkal, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
NévSzemélyre szabott ajánlatok küldése.
A számítógép IP-címe és böngészőazonosítójaA weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert. Itt látogatói statisztikát kapunk. Nincs összekötve személyes adatokkal.

Az adatokat addig kezeljük, amíg azok kezelésének megszüntetését az Ügyfél nem kéri vagy bármely hatóság az adatkezelést meg tiltja.

A megadott elérhetőségeken az Ügyfél tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről, védelméről. Abban az esetben, ha megkeresésére az érdemi válaszunkkal nem ért egyet akkor jogosult  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni az alábbi címen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36-1/39-11-400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Internetoldal: www.naih.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén bírósághoz is fordulhat. Ehhez választhatja a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes törvényszéket, vagy Werth Magyarország Kft. székhelye szerintit, melynek elérhetősége a következő:

Budapest Környéki Törvényszék

Postacím: 1590 Budapest, Pf. 225.
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101

Központi telefonszám:
+36 1 885 6000
Telefax:
+36 1 550 3936

E-mail cím:
birosag_bkt@ birosag.hu

Monor, ………………………………

Ez az adatvédelmi tájékoztató bármikor elérhető az alábbi címen:

Adatvédelmi tájékoztatónkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása alapján készítettük el. Amit a következő linkre kattintva olvashatja el. https://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html